ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY


1. PRÁVO ODSTOUPIT OD KUPNÍ SMLOUVY

1.1  V případě objednávky "na dálku", na základě které vznikne Kupní smlouva, tj. např. mailem, SMS zprávou, webovým formulářem nebo telefonicky, máte právo od této Kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu.
1.2  Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy.
1.3  Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Kupní smlouvy musíte o svém odstoupení od této Kupní smlouvy informovat firmu Jan Jenka / ELEKTRO SERVIS - JENKA, se sídlem Varšavská 715/36, 120 00  Praha 2, ičo 131 999 19. Forma jakou lze o odstoupení od Kupní smlouvy informovat Dodavatele je pomocí formuláře staženého z těchto www stránek nebo pomocí elektronického formuláře na těchto www stránkách.
1.4  Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této Kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od Kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. DŮSLEDKY ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
2.1  Pokud odstoupíte od Kupní smlouvy, vrátíme Vám, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi. Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.
2.2  Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
2.3  Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých
služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.

POZNÁMKA
Kupní smlouva vzniká potvrzením Vaší objednávky. (např. SMS zprávou) Objednaná služba má být realizována za 3 dny. V případě poskytování služeb servisu je možné odstoupit od Kupní smlouvy nejpozději v den, kdy realizace má být provedena a do času, než se technik k realizaci vydá. Pokud Odběratel odstoupí od Kupní smlouvy v době, kdy je již technik na cestě, bude Dodavatel účtovat Odběrateli vzniklou škodu.

Pokud máte další dotazy k odstoupení od Kupní smlouvy, volejte telefon +420 728 28 31 31.