ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Jan Jenka / ELEKTRO SERVIS - JENKA

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

Na dodané práce a materiál je poskytována záruka.  Pro uplatnění záruky je nutné předložit doklad o poskytnutí služby. V našem případě "OPRAVENKA", kde je specifikace provedených prací a "ÚČTENKA", kde je rozepsaný dodaný materiál. ÚČTENKA A OPRAVENKA slouží současně jako záruční list na dodané služby a materiál.

II. ZÁRUČNÍ LHŮTY

Ve vztahu dodavatel -> spotřebitel poskytujeme na základě OZ záruku na práce 24 měsíců. V případě materiálu 24 měsíců, popř. dle záruční lhůty dodavatele.

III. REKALAMACE

Reklamace lze uplatnit v případě, že dodané a provedené práce a materiál nejsou v bezvadném stavu.

IV. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Reklamaci nám můžete podat telefonicky, mailem, ale nejlépe formulářem REKLAMAČNÍ PROTOKOL. Pro vyřízení reklamace je stanovená lhůta 30dní. Snažíme se však, reklamace vyřizovat v co možná nejkratší možné lhůtě. Záruční opravy může provádět pouze oprávněný zástupce dodavatele.

V. KDY NELZE REKLAMACI UZNAT?

Reklamace nelze uplatnit v případě že:
- nelze prokázat kdo materiál a práce dodal
- do instalovaného zařízení byl provedený zásah neoprávněnou osobou
- instalované zařízení bylo provozované v rozporu s návodem a doporučením výrobce

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich vydání, tedy ke dni 01.05.2018.
Záruční podmínky byly aktualizované 01.01.2019