TYPOVÉ ZKOUŠKY ROZVADĚČŮ

Přes pravidelnou osvětu v odborném tisku nebo na různých školeních elektrotechniků se stále vynořují otázky, zda je nutné vykonat typovou zkoušku nově navrhovaného rozváděče, či ne. Nezbývá zde nic jiného než konstatovat, že ANO.

ELEKTRO
- časopis pro elektrotechniku

TYPOVÁ ZKOUŠKA ROZVADĚČE - "TZ"

Návrhem a sestavení nového nebo stávajícího rozvaděče z již certifikovaných komponent (rozvaděč, jističe, stykače apod.), vznikne nový výrobek. Takový výrobek podléhá před uvedením na trh (i pro vlastní použití) splnění povinností vyplývajících ze zákona č. 22/1997 Sb. a souvisejícího nařízením vlády č. 17/2003 Sb. Toto nařízení vlády definuje, jaké technické požadavky a postupy třeba splnit. Nejsou-li dané technické požadavky splněny, není možné vystavit prohlášení o shodě, výrobek označit CE a nabídnout k prodeji nebo ho nasadit do provozu. Z hlediska plnění technických požadavků jsou zde výrobkové normy řady ČSN EN 60439.

ČSN EN 60439-1 | ČSN EN 60439-2 | ČSN EN 60439-3 | ČSN EN 60439-4 | ČSN EN 60439-5


Po vykonání typových zkoušek lze považovat technické požadavky za splněné. Potřeba typové zkoušky vyplývá nejen z dikce zákona,
ale i z elektrotechnické praxe. Složením bezpečných a certifikovaných komponent může vzniknout i nebezpečný výrobek. Toto mají eliminovat
v co nejvyšší míře zkoušky, při kterých je základem ověření:

- mezních hodnot oteplení
- dielektrických vlastností
- zkratové odolnosti
- účinnosti ochranného obvodu
- vzdušných vzdáleností a povrchových cest
- mechanické funkce
- stupně ochrany krytem

OD KDY MUSÍ MÍT ROZVADĚČ TZ ?

Všechny rozvaděče vyrobené od 01.01.2016.

PROČ ROZVADĚČ MUSÍ MÍT TZ ?

Vykonáním typové zkoušky a následným vystavením příslušných listin splní výrobce svou zákonnou povinnost, bude mít k dispozici vše potřebné pro případnou kontrolu ze strany orgánů kontroly trhu a usnadní i činnost revizním technikům.

MÁ TZ MŮJ ROZVADĚČ ?

Pokud má vaš rozvaděč typovou zkoušku, musí být na rozvaděčí štítek,...

JAK DOKUMENTACE VYPADÁ ?

Kliknutím na TYPOVÉ ZKOUŠKY otevřete galerii s dokumentací k typové zkoušce.

JAK OBJEDNAT ?

Zavolejte nám na telefon +420 728 28 31 31.

ZÁVĚREM

Závěrem nelze tedy než zopakovat, že vykonáním typové zkoušky a následným vystavením příslušných listin splní výrobce svou zákonnou povinnost.
Typovou zkoušku bude vyžadovat i revizní technik. Ten je často postaven před situaci, kdy je v instalaci použit rozváděč bez typové zkoušky a vlastního štítku. Musí se rozhodnout, zda např.výchozí revizi vykonat, či ne.


Nevykonají-li, mohou přijít o zákazníka.
Obejdou-li ji, musí se smířit s vědomím, že není jejich postup v souladu s příslušnými předpisy.

Uvědomíme-li si všechny souvislosti týkající se zkoušení rozváděčů, je typová zkouška především zárukou bezpečnosti výrobku. Zde nezbývá než připomenout úlohu Elektrotechnického zkušebního ústavu, s. p., který je tradiční organizací zabývající se zkoušením a certifikací elektrotechnických výrobků, a typová zkouška rozváděčů je základní službou poskytovanou velmi často a vždy k úplné spokojenosti zákazníků.

POUŽITÁ LITERATURA

Článek v časopise ELEKTRO, autor: Ing. Josef Malý, Elektrotechnický zkušební ústav, s. p.